Koeru Keskkool Paide tee 16/18 Koeru 73001, Järva vald, Järvamaa
Tel: 5450 0165 e-mail: kool@koeru.edu.ee


KOERU KESKKOOLI HOOLEKOGU PÕHIMÄÄRUS


I ÜLDSÄTTED

1. Kooli hoolekogu on põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse alusel munitsipaalkooli juures alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli pedagoogide, kohaliku omavalitsuse volikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ja mõjutamisel ning selleks tegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisel.

2. Hoolekogu juhindub oma tegevuses põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, teistest haridusalastest õigusaktidest, valla- või linnavalitsuse otsustest, kooli põhikirjast ning käesolevast põhimäärusest.


II HOOLEKOGU KOOSSEIS JA MOODUSTAMISE KORD

3. Algkooli hoolekogu koosseisu kuuluvad valla- või linnavolikogu ja õpetajate esindaja ning kolm lastevanemate ja kooli toetavate organisatsioonide esindajat vanemate üldkoosoleku otsusel.Lasteaed-algkooli hoolekogu koosseisu kuuluvad nii lasteasutuse kui ka algkooli esindajad.

4. Põhikooli hoolekogu koosseisu kuuluvad valla- või linnavolikogu ja õpetajate esindaja ning viis lastevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajat vanemate üldkoosoleku otsusel.

5. Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kuuluvad valla- või linnavolikogu ja õpilaste esindaja, kaks õpetajat ning viis lastevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajat vanemate üldkoosoleku otsusel.

6. Hälviklaste erikooli hoolekogu koosseisu võivad lisaks nimetatutele kuuluda ka sotsiaalhoolduse ja tervishoiuorganite esindajad.

7. Esindajad valitakse kooli hoolekogusse valla- või linnavolikogu, kooli õppenõukogu, õpilasesinduse (gümnaasiumides) ja lastevanemate üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks.

8. Hoolekogu moodustab ja tema põhimääruse kinnitab valla- või linnavalitsus.

9. Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe.

10. Hoolekogu töösse võib kaasata arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks vastava ala asjatundjaid ning ekspertorganisatsioone, moodustada alalisi või ajutisi töörühmi (komisjone).

III HOOLEKOGU ÜLESANDED

11. Hoolekogu:
1) arutab läbi kooli arengukavad ja annab neile hinnangu lähtudes antud piirkonna elanike huvidest ning koolipiirkonna sotsiaalse ja kultuurilise arengu sihtidest;

2) osaleb õppe ja kasvatusprotsessi edukaks kulgemiseks vajalike tingimuste loomisel;

3) kooskõlastab kooli direktori (juhataja) ametikoha täitmiseks korraldatava võistluse (konkursi) tingimused ja läbiviimise korra enne selle väljakuulutamist valla- või linnavalitsuse poolt ning esitab kooli direktori (juhataja) kandidaadi valla- või linnavalitsusele ametisse kinnitamiseks;

4) kooskõlastab kooli põhikirja ja eelarvekava enne selle esitamist valla- või linnavalitsusele kinnitamiseks ning kooli õppekavad enne nende kinnitamist kooli direktori (juhataja) poolt;

5) kooskõlastab kooli personali koosseisu enne selle määramist kooli direktori (juhataja) poolt tuginedes kehtestatud tüüpsoosseisudele ja kooli Direktori (juhataja) poolt eelarvelise töötasu piirides tehtavad muudatused haridustöötajate palgamäärades (Kultuuri- ja Haridusministeeriumi poolt kehtestatud piirides) enne nende kinnitamist;

6) kinnitab õpetajate ametikohtade täitmiseks korraldatava võistluse (konkursi) tingimused ja läbiviimise korra enne selle korraldamist kooli direktori (juhataja) poolt;

7) osaleb kooli finantsmajanduslike ja töökorraldust puudutavate probleemide lahendamisel;

8) vahendab informatsiooni hoolekogu tööst teda valinud subjektidele (valla- või vanemate üldkoosolekule);

9) jälgib kooli juhtimise korraldust ning laste- ja tervisekaitse tingimuste täitmist nii koolis kui ka kooli internaadis (olemasolul);

10) jälgib kooli eelarveliste ja muude rahaliste ning materiaalsete vahendite ja kooliruumide sihtotstarbelist ja säästlikku käsutamist;

11) rakendab koostöös kooli pedagoogidega abinõusid koolikohustust mittetäitvate laste ja nende vanemate mõjutamiseks;

12) lahendab õpilaste või nende vanemate poolt esitatud pretensioone õppenõukogu otsuste osas, samuti õpetamist ja kasvatamist puudutavates vaidlusalastes küsimustes;

13) korraldab kooli eelarvesse täiendavate rahaliste vahendite laekumist sihtannetustena kooli vajadusi ning piirkonna asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide osalusvõimalusi arvestades;

14) otsustab kooli juhtkonna ettepanekul ainelise abi andmise vähekindlustatud ja abivajavatele õpilastele ning perekondadele;

15) rakendab vajadusel abinõusid õpilaste toitlustamise paremaks korraldamiseks ning organiseerib koolile abi koolihoonete, õppe- jt. ruumide, töökodade, spordirajatiste jmt. hooldamisel ja remontimisel.

IV HOOLEKOGU ÕIGUSED JA LIIKMETE VASTUTUS

12. Hoolekogul on õigus:
1) kuulata ära kooli direktori (juhataja) aruanne õppe- ja kasvatusprotsessi juhtimise korraldusest ja kooli majandamisest;

2) anda soovitusi nii eelarveliste kui ka sihtannetusena laekunud summade otstarbekaks käsutamiseks;

3) teha ettepanekuid kooli juhtkonnale kooli töötajate valiku, õppe- ja kasvatusprotsessi korralduse, tunnivälise tegevuse ja kooliruumide sihtotstarbelise käsutamise asjus;

4) saada oma tööks vajalikku informatsiooni;

5) teha ettepanekuid koolile, kooli haldavale valla- või linnavalitsusele, kooli üle järelevalvet teostavale riiklikule täitevorganile, samuti kooli piirkonnas asuvatele asutustele, ettevõtetele ja organisatsioonidele antud piirkonna hariduselu, kutsenõustamise ja toimetulekuhariduse korraldamise küsimustes lähtuvalt piirkonna vajadustest ja võimalustest;

6) teha põhjendatud ettepanekuid valla- või linnavalitsusele kooli direktori (juhataja) kohale kinnitamiseks või kohalt vabastamiseks ning töölepingu lõpetamiseks seaduses sätestatud alustel;

7) informeerida puuduste ilmnemisel vastavaid riiklikke ja kohaliku omavalitsuse täitevorganeid ning teha ettepanekuid süüdiolevate isikute vastutusele võtmiseks.

13. Hoolekogu liikmete osalusest hoolekogu töös informeeritakse neid valinud subjekte (valla- voi linnavolikogu, kooli õppenõukogu, gümnaasiumides õpilasesindus ja vanemate üldkoosolek), kes vajadusel võivad oma esindajad ennetähtaegselt ümber vahetada.

V HOOLEKOGU TÖÖKORD

l4 Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku mitte harvemini kui üks kord kvartalis hoolekogu esimees , tema äraolekul aseesimees.

15. Hoolekogu erakorralise koosoleku võib kokku kutsuda vähemalt kolme hoolekogu liikme, kooli direktori (juhataja) või kooli haldava valla- või linnavalitsuse ettepanekul.

16. Erakorralise koosoleku toimumisest informeeritakse kirjalikult kõiki liikmeid vähemalt üks päev ette.

17. Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud vähemalt pooled hoolekogu liikmetest.

18. Hoolekogu koosolekutest võtab osa kooli direktor (juhataja). Hoolekogu koosolekutest võivad osa võtta riiklikku järelevalvet teostavad ametiisikud, valla- või linnavalitsuse haridusküsimustega tegelev ametiisik ja teised isikud hoolekogu esimehe loal.

19. Hoolekogu koosolekutel arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamist ning asjakohaste materjalide eelnevat tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees.

20. Otsuste vastuvõtmisel ja soovituste andmisel taotleb hoolekogu võimalikult kõigi liikmete nõusolekut. Otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte ühtlasel jagunemisel on otsustavaks hoolekogu esimehe hääl.

21. Hoolekogu pool vastuvõetud otsused vormistatakse kirjalikult hoolekogu esimehe allkirjaga ja need on täitmiseks kooli juhtkonnale.

22. Vaidlused lahendab hoolekogu moodustanud valla- või linnavalitsus, kelle otsus on lõplik.

23. Hoolekogu koosolekud protokollitakse ning protokollid koos muude hoolekogu töösse puutuvate materjalidega säilitatakse koolis ühistel alustel muude kooli dokumentidega.

24. Hoolekogu annab oma tööst aru üks kord aastas lastevanemate üldkoosolekule ja valla- või linnavalitsusele. Aruanne peab kajastama aasta jooksul tehtud tööd ning plaane uueks õppeaastaks.

25. Kooli haldaval valla- või linnavalitsusel on hoolekogu esimehe taotluse alusel õigus tasustada hoolekogu liikmeid ja hoolekogu töösse kaasatud asjatundjaid vastavalt nende osalemisele hoolekogu töös ja tööpanusele.