Koeru Keskkool Paide tee 16/18 Koeru 73001, Järva vald, Järvamaa
Tel: 5450 0165 e-mail: kool@koeru.edu.ee

Koeru Keskkooli loodusringi laagrid õppeaastal 2023/2024

Projekti eesmärk on Koeru Keskkooli loodusringide noorte keskkonnateadlikkuse tõstmine. Õpilastele korraldatakse kaks laagrit: sügislaager ja kevadlaager. 

Sügislaager toimub Koeru Keskkoolis. Külla tuleb Keskkonnaharidusebuss. Huviringi noored osalevad õppeprogrammis: Jäätmed ringlusesse!

Teine laagripäev viib noored väljasõidule Paikresse, kus toimub õppekäik koos giidiga jäätmekäitluskeskusse, kus tutvutakse hoonetega ja eriliiki jäätmete käitlemise võimalustega tutvumine. Laager lõppeb ühise reflektsiooniga. Laagri tegevuste läbiviimisel kasutatakse mitteformaal õppemeetodeid.
  • Laagri käigus õpilane teab: jäätmed on ainult inimese tekitatud probleem ning igaühel on kohustus ja vastutus jäätmeid liigiti koguda; et ringmajandus on jätkusuutliku arengu tagamiseks ja teab enda rolli selles;
  • Õpilane oskab: jäätmeid liigiti koguda; vähendada jäätmeteket igapäevaste tarbimisvalikutega;
  • Õpilane mõistab: loodusressursside piiratust Maal;  kordus- ja taaskasutuse tähtsust; et inimeste majandustegevuse aluseks on loodusvarade kasutamine;  et iga tegu loeb!
Kevadlaagri tegevuskohaks on Koerule suhteliselt lähedal Endla Looduskeskus, kus laagrilised osalevad programmis, kus käsitletakse turba ja mulla teket, koostist ja rolli looduses ning inimese elus. Teoreetilised teadmised omandatakse vaheldumisi praktiliste välitöödega, näiteks mullaelustiku vaatluse, mullaprofiili ja horisontide mõõtmise, sõrmeprooviga mulla lõimise määramisega
  • Laagri käigus õpilane oskab: mullapruuriga võtta mullaprofiili; eristada ja mõõta mullaprofiilis horisontide; teha äigejoonist mulla horisontidest; määrata mulla lõimist sõrmeprooviga;
  • Õpilane teab mulla: koostist ja tekkelugu; tähtsust looduses ja inimese elus (majanduslik, sotsiaalne ja kultuuriline väärtus); hoidmiseks vajalikke meetodeid, sest mulda on maailmas vähe, kuid vajalik kõigile.
Projekti nimi: Koeru Keskkooli loodusringi laagrid õppeaastal 2023/2024
Projekti number: RE.4.04.23-0179
Kestvus: 09.2023 - 30.05.2024
Toetuse summa: 2 400 eurot
Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusmeede: RE.4.4 Keskkonnateadlikkus
Toetas Eesti riikKöögiviljade kasvatus Koeru Keskkoolis

Koeru Keskkooli projekti eesmärk on suurendada kogu kooliastme loodusringide ja teiste asjast huvitatud õpilaste teadlikkust ringmajandusest, keskkonnahoiust ja köögiviljade kasvatamisest rohetehnoloogiliste ja maheviljeluse võtetega. Projekti on kaasatud tegevuste juhendamiseks ETKI  teadurid.

Projekt suurendab õpilaste teadlikkust ringmajandusest, selleks kasutatakse toidujäätmete sorteerimist, komposteerimist ja köögiviljade kasvatamist kasvuhoones ja peenrakastides, mille saak jõuab omakorda õpilaste toidulauale. Lisaks koolis toimuvatele õpperingidele saavad õpilased ETKI teadurite ja agronoomide juhendamisel praktilised ja teoreetilised teadmised, kuidas kasvatada mahedat ja täisväärtuslikku köögivilja. 18 kuu jooksul korraldatakse kevadel ja sügisel juhendatud tegevused ja koolitused, lastes äratakse varakult huvi taimekasvatuse teadusliku poole vastu, nad külastavad ETKI katseid ja saavad osaleda teadurite igapäevases töös.
Antakse teoreetilised ja praktilised teadmised, kuidas kasvatada mahepõllumajanduslikult kodustes tingimustes köögivilju: kuidas toimub taimede ettekasvatus seemnest, kuidas toimub kasvuaegne hooldus (väetamine, lõikamine, tõrje). Kuidas seda teha võimalikult keskkonda ja kõiki ressursse säästvalt. Taimi kasvatakse kastides ja kasvuhoones: juhendatakse, kuidas ette valmistada muld kasutades komposti ja sõnnikut, kuna istutada sinna taimed. Kasutatakse kohalike sorte või Eesti tingimustes kohastunud sorte. Väetatakse kohaliku orgaanilise väetisega. Kasutades külvikordi, väheneb väetiste ja uue mulla kasutamise vajadus.
 
 
Kestvus: 01.11.2021 - 30.04.2023
Toetuse summa: 9500 eurot
Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusmeede: Rohetehnoloogia ettevõtluse arendamise programmide ja üldhariduskoolide õpilaste teadlikkuse suurendamise projektide toetus
Toetas Eesti riikProjekti nr. 13255
Koeru Keskkooli õpilaste õppekäigud 2017/2018 õppeaastal Jääajakeskuse projekt.


Rohetehnoloogial põhinev taimekasvatus Koeru Keskkoolis

Rohetehnoloogia: Õpilastele tutvustati tootmisprotsessi, kuidas saab võimalikult väheseid ressursse kasutades või taaskasutades keskkonnasäästlikult kasvatada toitu. Kui varasemalt näidati seda ringmajanduse põhimõttel (Köögiviljade kasvatus Koeru keskkoolis, projekt nr Kliima.7.01.21-0035), siis nüüd kaasaegset tehnoloogilisi võimalusi kasutades nutikasvuhoones.Kuidas kasvatada taimi kitsastes linna tingimustes, kasutades selleks võimalikult vähe ressursse, kuid tagades siiski toote kõrge toiteväärtuse.
Jätkusuutlikus: mida see tähendab ja miks me peame lähtuma oma tarbimisharjumuste kujundamisel sellest. Oma vajadusi rahuldades ei ületa keskkonna taluvusvõimet ja toodame ainult nii palju, kui meil vaja on.
Võrsed toiduna:kasutegurid toitumisõpetuse aspektist, harjumus süüa taimset toitu ja tutvumine selle mitmekesiste võimalustega.

Projekti eesmärgi täitmine ja tegevused, st teooria ja praktika tundides

Eesmärk oli õpilastele rohetehnoloogia ja jätkusuutlikkuse teadmiste jagamine ja rakendamine, laialdasemad  teoreetilised ja praktilised teadmised võimalikust taimede kasvatamise viisist, taime elutsükli ja saagi kasvamise vajadustest ning vertikaalsest farmindusest. Seda kõike on efektse nutikasvuhoone olemasolu ja teemade käsitlemine ainetundides andnud.
Nutikasvuhoone paigaldati ja võeti kasutusse detsembris 2022.a 
Nutikasvuhoonet kasutati ennekõike 5-9. klassi õpilaste loodusõpetuse ja loodusringi tundides. Täpsemalt on see kajastatud ka lisatud failis Tegevused tundides ja nutikasvuhoone juures, kus on välja toodud need klassid, mille ainetundides moodustas antud nutikasvuhoone teema olulise osa mahust. Ka teiste klasside  loodusõpetuse tundides käsitleti ülal toodud mõisteid ja teemasid ning praktilist tegevust nutikasvuhoone juures seemnete külvamisel ja võrsete korjamisel.
Lisaks kaasati nendesse tegevustesse kuni 4.klassi lapsed. 10-12 klasside bioloogia tundides seoti ainekava teemad nutikasvuhoones taimekasvatuse tehnoloogiliste võimalustega ja ülal toodud mõistete selgitamise ja näitena.
Kõiki tegevusi ja teemasid klasside loodusõpetuse ainetundides on raske välja tuua, kuna see oli integreeritud teemadesse.
Nutikasvuhoone on silmatorkav kooli sööklas ja juba selle paigaldamise hetkest äratas tähelepanu ja tekitas lastes küsimusi. Kasvatatud võrsed on aeg-ajalt laudadel kõigile tarbimiseks ja on väga populaarsed. Seega kokkupuude on kõikidel õpilastel ja õpetajatel.
Kuna nutikasvuhoone jääb sööklasse ja see on ka edaspidi õpetaja juhtimisel aktiivses kasutuses, siis järgmisel õppeaastal saavad järgmised õpilasted süvendatud teadmised teemadest.
Toetuse summa 13 000
Aeg 08.09.2022 – 30.06.2023
Toetas Eesti riik
Galerii fotodest on leitav ka all toodud ERR meediakajastusest.
Meediakajastus
M. Praats. Koeru keskkoolis avati nutikasvuhoone. Järva Valla Leht. detsember 2022, nr 23 (103) https://jarvavald.ee/documents/15467946/33366216/20221222_23.pdf/7c2edf89-d72c-4048-89bb-bf4888a54a83
R.Uusleer. Koeru keskkool kasvatab lastele salatit nutikasvuhoones. Järva teataja 17.12.2022 https://jarvateataja.postimees.ee/7672116/koeru-keskkool-kasvatab-lastele-salatit-nutikasvuhoones 
O. Kenk. Koeru õpilased kasvatavad kooli nutikasvuhoones salatit. Eesti Rahvusringhääling. 20.12.2022. https://www.err.ee/1608826480/koeru-opilased-kasvatavad-kooli-nutikasvuhoones-salatit